รถเข็น

ข้อกำหนดการใช้บริการ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ขอต้อนรับสู่ข้อกำหนดการใช้บริการ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ข้อกำหนด") ของเว็บไซต์ Dee.com ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ข้อกำหนดการใช้บริการนี้ได้ทำขึ้นระหว่างบริษัท ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” “เรา” “Dee” กับ ผู้ใช้บริการซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “คุณ”

ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับต่อการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการใดๆที่อยู่ภายใต้โดเมน Dee.com (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์” “เว็บไซต์ Dee” “Dee.com”) ก่อนที่คุณจะสมัครสมาชิกคุณจะต้องทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในข้อกำหนดนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดดังกล่าวนี้ กรุณางดเว้นจากการใช้บริการของเรา

Dee สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Dee ตลอดจนค่าบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ Dee โดยถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศทั้งหลายทั้งปวง ตลอดจนข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ติดประกาศบนเว็บไซต์ Dee อยู่เสมอ การที่คุณยังคงใช้บริการเว็บไซต์ Dee ต่อไปหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้ว ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้น

สมาชิก

เพื่อที่จะสมัครเป็นสมาชิกและใช้งานเว็บไซต์ Dee คุณรับรองว่าคุณเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำนิติกรรมกล่าวคือคุณต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย ในกรณีที่คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะคุณอาจใช้งานเว็บไซต์ Dee ผ่านการยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองของคุณโดยทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองของคุณและบุคคลดังกล่าวจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำและค่าบริการใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ หากเราตรวจพบว่าการใช้งานของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เราสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธคุณจากการใช้บริการเว็บไซต์ Dee

บัญชี

ในการใช้บริการเว็บไซต์ Dee คุณมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและรหัสผ่านของคุณ คุณยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ นอกจากนี้คุณตกลงยินยอมที่จะ

 • ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก
 • หมั่นบำรุงรักษา ตรวจตราข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์อยู่เสมอ หากเราตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง ไม่เที่ยงตรง ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เราสงวนสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีของคุณโดยไม่มีกำหนดหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธคุณจากการใช้บริการเว็บไซต์ Dee

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

การใช้บริการเว็บไซต์ Dee หรือการส่งอีเมลมายังเราถือว่าคุณได้ทำการสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณตกลงยินยอมที่จะสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเราจะสื่อสารกับคุณทางอีเมลหรือทางประกาศบนเว็บไซต์ Dee นอกจากนั้นคุณยอมรับว่าหลักฐานจากการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้ทางกฏหมายเช่นเดียวกับหลักฐานทางลายลักษณ์อักษร

สินค้า

Dee ไม่รับประกันว่ารายละเอียดของสินค้าจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด Dee อาจทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีในเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าหรือบริการนั้นๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

การสั่งซื้อสินค้า

เมื่อ Dee ได้รับคำสั่งซื้อออนไลน์ของคุณ เราจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อให้คุณ อย่างไรก็ตามการได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อจากเราไม่เป็นการยืนยันว่าเราได้ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ และไม่ถือเป็นการยืนยันข้อเสนอในการขายของเรา โดยอีเมลนี้เป็นเพียงการยืนยันว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว Dee ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อตลอดเวลาภายหลังที่ได้รับคำสั่งซื้อจากคุณ หาก Dee ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหลังจากที่คุณได้ทำการชำระเงินแล้ว เราจะทำการคืนเงินให้กับคุณ

การจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งสินค้าทั้งหมดดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก คำสั่งซื้อของคุณอาจได้รับผลกระทบจากเหตุต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา Dee จึงขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับผิดสำหรับการจัดส่งที่ล่าช้า

การคืน/เปลี่ยนสินค้า

 • คุณสามารถแจ้งขอคืน เปลี่ยนสินค้ามีปัญหาได้ที่ [email protected] ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า
 • คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
 • Dee จะดำเนินการคืนเงินต่อเมื่อได้รับและตรวจสอบสินค้าที่คุณส่งคืนแล้วเคุณั้น Dee จะคืนเงินให้คุณโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • Dee จะคืนเงินเฉพาะค่าสินค้า ไม่รวมค่าขนส่ง

การใช้เว็บไซต์ Dee

คุณยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์ Dee ของคุณจะตั้งอยู่บนข้อผูกมัดต่างๆดังนี้

“ข้อมูลของคุณ” ในที่นี้หมายถึงข้อมูลต่างๆที่คุณได้ให้ไว้กับเรา สมาชิกคุณอื่น สาธารณชนผ่านทางกระบวนการสมัครสมาชิก การรีวิวสินค้า รวมทั้งกระดานสนทนา ระบบข้อความและอีเมล คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากข้อมูลของคุณแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลของคุณและกิจกรรมต่างๆของคุณบนเว็บไซต์ของเราจะต้องไม่

 • เป็นเท็จ คลาดเคลื่อน นำไปสู่การเข้าใจผิด
 • เป็นการฉ้อโกงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายของปลอม ของที่ถูกโจรกรรมมา
 • ละเมิดลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปํญญาอื่นๆของบุคคลที่สาม
 • ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย
 • ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง เป็นการคุกคาม ข่มขู่
 • ลามก อนาจาร หยาบคาย ก้าวร้าว
 • ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย
 • มีไวรัส สปายแวร์ โรบอทหรือโปรแกรมต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบ ข้อมูลในระบบของเราและบุคคลที่สาม
 • มีข้อความที่กล่าวอ้างถึงหรือไฮเปอร์ลิงค์ที่เชื่อมโยง(ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไปยังสินค้าหรือบริการที่
  • ต้องห้ามภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้
  • คุณไม่มีสิทธิ์เชื่อมโยงไปถึง

คุณยินยอมให้เรามีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะใช้ข้อมูลของคุณตามขอบเขตที่ได้อ้างถึงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเข้าถึงและการแทรกแซง

หากไม่ได้รับการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆอาทิเช่นโรบอท สไปเดอร์เข้ามาแทรกแซงเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้คุณยอมรับว่าคุณจะไม่

 • กระทำการใดๆที่มีผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือบั่นทอนประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเรา
 • ลอกเลียน ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แจกจ่ายเนื้อหาต่างๆ(ยกเว้นข้อมูลของคุณ)ของเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับการยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 • กระทำการใดๆที่นอกเหนือจากการใช้งานตามปกติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงเว็บไซต์ของเรา

การละเมิด

ในกรณีที่

 • คุณละเมิดข้อกำหนดฉบับนี้
 • เราไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ
 • เราเชื่อว่าว่าการกระทำของคุณอาจนำมาซึ่งความสูญเสียทางการเงินต่อตัวคุณเอง ต่อสมาชิกคุณอื่น หรือต่อเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา ประกาศเตือนสมาชิกเกี่ยวกับการกระทำของคุณ ระงับบัญชีของคุณชั่วคราว ระงับบัญชีของคุณโดยไม่มีกำหนดหรือยกเลิกบัญชีของคุณ

ความเป็นส่วนตัว

Deeจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อผลประโยชน์ทางการตลาดต่อบุคคลที่สามหากไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ เราจะใช้ข้อมูลของคุณตามที่แสดงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเคุณั้น เราตระหนักดีว่าข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดต่อเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของสมาชิกทุกคุณ เราได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยจากอุปกรณ์ทางกายภาพและทางเทคนิค

การปฏิเสธการรับประกัน

Dee รวมถึงบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย ผู้เผยแพร่ ผู้ให้บริการ ผู้ผลิตรายย่อยทั้งหลาย ให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ทั้งหมด ด้วยความผิดพลาดทั้งปวงที่มีอยู่ และเท่าที่เป็นไปได้แก่คุณ โดยคุณเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดทั้งในเรื่องความพึงพอใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง Dee รวมถึงบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย ผู้เผยแพร่ ผู้ให้บริการ ผู้ผลิตรายย่อยทั้งหลายไม่รับผิดชอบ ไม่ให้การรับประกันหรือเงื่อนไข ไม่ว่าทางตรงหรือโดยนัยแต่อย่างใดทั้งสิ้น รวมถึงไม่ขอให้การรับประกันหรือเงื่อนไขทั้งหมดทั้งปวง ไม่ว่าทางตรง ทางกฎหมาย หรือโดยนัย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

Dee รวมถึงบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย ผู้เผยแพร่ ผู้ให้บริการ ผู้ผลิตรายย่อยทั้งหลายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายประการใดทั้งปวง อันรวมถึงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง เป็นความเสียหายพิเศษ อันเป็นผลกระทบซึ่งเกิดจากหรือมีเหตุมาจากข้อตกลงนี้หรือจากการที่คุณใช้เว็บไซต์ Dee

ความรับผิดชอบสูงสุดของ Dee รวมถึงบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย ผู้เผยแพร่ ผู้ให้บริการ ผู้ผลิตรายย่อยทั้งหลายต่อความเสียหายต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามในทุกสถานการณ์ได้ถูกจำกัดไว้ที่ค่าบริการที่คุณจ่ายให้ Dee ภายในระยะเวลา 6 เดือน(แต่ไม่รวมราคาสินค้า)ก่อนที่จะเกิดความเสียหายขึ้น

การชดใช้

คุณยินยอมจะชดใช้ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายทั้งหมดตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่ Dee รวมถึงบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย ผู้เผยแพร่ ผู้ให้บริการ ผู้ผลิตรายย่อยทั้งหลายต้องสูญเสียไปเนื่องจากการที่คุณได้ใช้บริการของเราไปในทางที่เป็นการละเมิดข้อตกลง/กฎหมาย/สิทธิของบุคคลที่สาม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

คุณยอมรับว่าคำร้องขออำนาจบังคับใช้ การละเมิดหรือฝ่าฝืนหน้าที่หรือสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงนี้และคำร้องอื่นๆ รวมถึงคำร้องเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันไม่เป็นธรรม และคดีความทางแพ่งจะถูกพิจารณาภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยไม่มีการอ้างความขัดแย้งทางหลักกฎหมาย

ไม่ใช่ตัวแทน

Dee กับคุณเป็นคู่สัญญาที่เป็นอิสระจากกันและไม่ขึ้นต่อกัน ด้วยข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ได้หมายความว่า Dee กับคุณมีความสัมพันธ์แบบตัวแทน หุ้นส่วน ผู้ร่วมทุน แฟรนไชส์ หรือนายจ้างลูกจ้าง

การนำส่งคำร้อง

คุณและ Dee ตกลงร่วมกันว่าคดีความใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Dee จะต้องเริ่มต้นขึ้นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่คดีความนั้นได้เกิดขึ้น มิฉะนั้นคดีความดังกล่าวถือเป็นโมฆะไปโดยถาวร

การยุติข้อพิพาท

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างคุณกับ Dee จุดมุ่งหมายของเราก็คือการจัดหาวิธีที่เป็นกลางและประหยัดที่จะสามารถยุติข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็ว หากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นข้อพิพาททางด้านบริการระหว่างคุณกับ Dee คุณมีหน้าที่แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า หากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นข้อพิพาทระหว่างคุณกับสมาชิกคุณอื่นเราสนับสนุนให้คุณดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตามหากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับ Dee อยู่นอกเหนือขอบเขตของข้อตกลงฉบับนี้ คุณได้ตกลงยอมรับในที่นี้โดยไม่เพิกถอนแล้วว่าคุณยินยอมให้เลือกใช้เขตอำนาจศาลและการพิจารณาคดีความในศาลแห่งประเทศไทย เพื่อหาข้อยุติในความขัดแย้งทั้งหลายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ Dee

บททั่วไป

หากมีส่วนใดของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องและไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายนั้นถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายซึ่งมีสาระใกล้เคียงที่สุดกับข้อกำหนดดั้งเดิม และให้ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป Dee สามารถโอนสิทธิ์ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของข้อกำหนดนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบ ห้ามมิให้คุณโอนสิทธิ์ในข้อกำหนดนี้ รวมทั้งห้ามมิให้โอน มอบหมาย หรือให้สิทธิ์ใดๆ ในเว็บไซต์ Dee ข้อกำหนดนี้ถือเป็นข้อกำหนดทั้งหมดทั้งสิ้นระหว่างคุณกับ Dee ว่าด้วยเรื่องของเว็บไซต์ Dee อีกทั้งสาระในข้อกำหนดนี้จะมีผลแทนที่สาระที่มีการสื่อสารตลอดจนข้อเสนออื่นๆ ทั้งหลายทั้งปวงว่าด้วยเว็บไซต์ Dee ระหว่างคุณกับ Dee ซึ่งได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และในเวลาไล่เลี่ยกันไม่ว่าโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะมีการแจ้งไว้อย่างเด่นชัดในที่นี้ ชื่อเรื่องขึ้นต้นของข้อต่างๆ ในข้อกำหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกแก่ทุกฝ่ายเคุณั้น และไม่มีนัยสำคัญทางกฎหมายหรือทางสัญญาแต่อย่างใด

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

นโยบายต่างๆต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้และมีผลบังคับใช้เหมือนข้อกำหนดฉบับนี้ทุกประการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.dee.com/privacy